HPU – vi kraftsamlar kring utveckling av hållbara produkter för export

15 juni, 2016
Smålands Turism har av Tillväxtverket beviljats medel för att i ett fyraårigt projekt bedriva utvecklingsarbete i Region Jönköpings län för arbeta fram hållbara natur- och kulturupplevelser för export. Med länets unika natur- och kulturvärden som bas ska projektet samarbeta med företag i regionen, specialister från besöksnäringen, offentlig sektor, ideella organisationer och forskare för att initiera och säkerställa ett strategiskt utvecklingsarbete för en hållbar besöksnäring.

Projektidén

Grundläggande syfte med vårt projekt är att tillföra regionen ett nytt kvalitets – och hållbarhetssäkrat turistiskt produktutbud för export, året runt. Förädlingsbasen är länets unika natur- och kulturvärden och regionspecifika smaker, berättande och traditioner.

Satsningen kommer att tillföra resemotiv som förstärker regionens internationella turistiska konkurrenskraft. Avsikten är att tillvarata och förädla unika värden inom natur och kultur med platsbundna måltidsupplevelser. Introducera och leverera dessa som fungerande helhetsupplevelser anpassade för utpekade internationella målgrupper, med höga verifierade krav på kvalitet och hållbarhet. Genom att addera resemotiv året runt skapar vi förutsättningar för ökad lönsamhet i företagen och sysselsättningen säkerställs med målsättning att öka.

Hela länet omfattas av projektet och utvecklingsinsatser inom de utvalda teman kommer att göras i alla kommuner. Tre pilotområden i länet som bedöms ha särskilt goda förutsättningar för att kunna utveckla kvalitativa produkter och upplevelser medverkar i projektet; Östra Vätterbranterna med Gränna och Visingsö, Isabergsområdet och Store Mosse Nationalpark samt Skiröområdet. Fokus kommer där att ligga på att utveckla processer, från produktidé till leverans. Dessa pilotområden har utpekats med hjälp av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i särskild förstudie.

 

Att möta efterfrågan

I nuläget råder en akut brist på köpbara kvalitativa och hållbara helhetsupplevelser med bas i regionens unika natur – och kulturvärden. Samtidigt som marknaden, i synnerhet den internationella, tydligt efterfrågar mycket mer av detta. Med en förstärkning av dessa reseanledningar visar förstudier till projektet att tydliga effekter på beläggning, lönsamhet, sysselsättning och internationell konkurrenskraft kommer att ske och det redan på kort sikt. Utvecklingen kommer att ske utifrån fastställda kriterier för hållbar turism.

 

Projektstart

Projektstart sker i samband med att Tillväxtverket slutgiltigt godkänner projektets aktivitetsplaner i september. Då påbörjas rekrytering, förberedelser för samverkan och upphandling av leverantörer.

 

Tillväxtverkets motiv till beslutet

Tillväxtverket motiverar sitt beslut att tilldela Smålands Turism projektmedel med att ansökan är genomarbetad och har en bra balans mellan strategiska och operativa insatser. De planerade insatserna är väl förankrade bland medverkande aktörer, medfinansiärer och samarbetspartners samt att Smålands Turism har de resurser och den kompetens som krävs för att driva komplexa utvecklingsprocesser parallellt på lokala och regional nivå med kopplingar till andra pågående insatser i regionen som kan skapa synergieffekter och bidra till en förstärkt besöksnäringsutveckling.

 

Lägesrapport september

Ett historiskt tillfälle – äntligen kan vi nu på djupet arbeta med utveckling av nya reseanledningar i den stora 4-års satsningen på natur-, kultur- och matupplevelser. Med start efter årsskiftet kommer exportorienterade besöksnäringsföretag i hela vår region kunna affärsutveckla nya eller befintliga produkter, med spets, genom en rad tematiserade fördjupningar.
Vid tre utpekade pilotområden skall ett internationellt, konkurrenskraftigt produktutbud omfattande helhetsleveranser av boende, måltider, transporter, aktiviteter/upplevelser, guider, service och lokala produkter, tas fram.

Dessa områden är;
• Östra Vätterbranterna med Gränna-Visingsö i Jönköpings kommun
• Skirötrakten i Vetlanda kommun
• Isabergsområdet och Store Mosse nationalpark i Gislaveds och Värnamo kommuner

Genom utvecklingarbetet kommer vi tillföra regionen nya resemotiv baserade på våra unika värden, året om. Vi ser tydligt den ökande internationella efterfrågan av hållbara och platsunika natur-, kultur och måltidsupplevelser. Djupstudier visar att vår region har de grundförutsättningar som krävs för att på sikt kunna utvecklas till en destination i internationell framkant.

Det finns ett antal processer vi kommer initera för att möta denna internationell efterfrågan, för att hjälpa företagen att svara upp mot densamma och för att säkerställa hållbar besöksnäringsutveckling i vår region. I början av 2017 rullar insaterna ut till företagen. Och nu närmast påbörjas rekrytering av projektledare och kommunikatör till regionens viktigaste uppdrag.

Vi på Smålands Turism kraftsamlar och medfinasierar, liksom Region Jönköpings län, Jönköpings kommun, Värnamo kommun, Gislaveds kommun och Vetlanda kommun. Tillväxtverket har växlat upp dessa gemensamma medel och gör därmed vår regions satsning till den största av de 8 utvalada pilotprojekten, i landet. Tillväxtverket satsar på Sveriges nya basnäring genom att fokusera på hållbar produktutveckling inom natur- och kulturupplevelser för export. Och aldrig förr har vi sett denna kraftsamling för besöksnäringsutveckling, i vår region.

/Anna Hegethorn

Besöksnäringens betydelse

En ökning av utländska turister som bor, upplever, reser och shoppar i alla hörn av vårt land ger större intäkter till Sverige. Utländsk turism är en exportnäring vars produktion inte kan flyttas utomlands. Antalet utländska besökare som spenderar en eller flera dagar i Sverige har ökat de senaste åren. 2014 spenderade utländska turister 96 miljarder kronor i Sverige, vilket gav 12,4 miljarder i momsintäkter till staten. Den totala exportintäkten av utländsk turism har ökat med 137 procent sedan 2000, en dubbelt så hög tillväxt som den inhemska turismen i Sverige.