Smålands Turism är den regionala turistorganisationen i Region Jönköpings län, ägt av länets kommuner och regionen. Ägarnas uppdrag till Smålands Turism AB är att utveckla och marknadsföra turistprodukter samt att utveckla och främja turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Affärsidén som styr arbetet i vardagen lyder:

”Smålands Turism AB erbjuder hög kompetens och samordning inom turismområdet samt utvecklar plattformar för marknadsföring och samverkan och stärker därmed regionens turistiska konkurrensförmåga som genererar lönsam tillväxt i regionen och dess företag.”

Verksamhetens inriktning utgår från treåriga affärsplaner som ägarna beslutar om på årsstämman. Innevarande affärsplan omfattar åren 2013-2015. Under kvartal ett 2017 kommer en ny affärsplan för en kommande treårs-perioden att arbetas fram. Beslut fattas på årsstämman som infinner sig i april 2017. Den löpande verksamheten utgår från affärsplanen och beskrivs i årliga verksamhetsplaner.

Styrelse

Smålands Turism har en politiskt tillsatt styrelse som utgörs av sju ledamöter. Fyra ledamöter utses av regionen och tre ledamöter utses av länets kommuner i samverkan. Ordförandeposten utses av regionen och vice ordförande av kommunerna i samverkan. En ny mandatperiod påbörjades i samband med stämman som ägde rum den 27 mars 2015. Styrelsen för kommande mandatperiod består nu av:

Ordinarie: Ersättare:
Kent Ly (ordförande) Carin Berggren
Berry Lilja (vice ordförande) Tobias Gyllensten
Johan Lindfors Monica Samuelsson
Johan Stark Viveca Rydberg
Ann-Kristin Göransson Gunilla Everland-Rylner
Gunnar Malmberg Arnold Carlzon
Carina Johansson Ersättare ej klar
Sven Ebbesson (lekamannarevisor) Ulf Månsson (ersättare lekmannarevisor)

 

Dokument